Satışlar düşüyor, faiz çatlatıyor…

Mer­kez Ban­ka­sı­’na ni­ye tak­tı ? Fa­iz­le­ri dü­şür­mü­yor­muş da on­dan. Fa­iz­le­ri ne za­man yük­selt­ti MB? Do­lar 2.40 TL’­ye fır­la­dı­ğı za­man, hem de ge­cik­miş ola­rak. O za­man ses çı­ka­ra­ma­dı yük­sel­ti­len fai­ze… Ye­rel…Read more →

“Geçiş dönemi” politikaları

AKP re­ji­mi, kit­le­le­ri bö­le­rek, adım adım öte­ki­leş­ti­re­rek, ku­tup­laş­tı­ra­rak yük­sel­di. Tür­ki­ye gi­bi din­sel, et­nik bir di­zi ren­gi, çe­şit­li­li­ği olan bir top­lu­mu Türk-Sün­ni İs­lam sen­te­zi tü­rü bir dar ka­lı­bın içi­ne tı­kış­tı­ra­rak yö­net­me­ye…Read more →

Kürt ener­ji­si ve Bar­za­ni­leş­tir­me…

Tür­ki­ye’­ye yi­ne gün­dem da­yan­mı­yor. Hay­huy için­de AKP re­ji­mi­nin ül­ke­nin ba­şı­nı be­la­ya so­ka­cak ba­zı se­rü­ven­le­ri de göz­ler­den ka­çı­yor. Geç­ti­ği­miz haf­ta, ih­mal­le­riy­le So­ma kat­li­amı­nın fa­il­le­rin­den sa­yı­lan Ener­ji Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız, Ku­zey Ira­k’­tan…Read more →

Kendilerine Müslümanlar…

    So­ma kat­li­amı gü­ya yar­gı­ya in­ti­kal et­ti. Keş­ke içi­miz ra­hat ol­say­dı. Ama ola­mı­yor. Çün­kü hu­kuk dev­le­ti, ba­ğım­sız yar­gı adı­na ne var­sa her şe­yi ken­di­le­ri­ne ben­zet­ti­ler. Ya­zı­yo­rum bu­ra­ya, ora­dan da…Read more →

Kâr yerine, kamu çıkarı…

    Sayıları önünüze koyduğunuzda, “Değer mi kardeşim?” diye söylenmekten alıkoyamıyorsunuz kendinizi…Değer mi 3 milyar dolarlık kömür üretimi için bu acıyı çekmek ? 1 milyar dolarlık  kömür ithalatını zaten yapıyorsun…Read more →