Oku­muş­su­nuz­dur; ABD Bü­yü­kel­çi­si Fran­cis Ric­ci­ar­di­one, Bal­yoz da­va­sı tah­li­ye ka­ra­rı için, “A­da­le­tin iş­le­yi­şi­ni, şef­faf­lı­ğı, ma­su­mi­yet il­ke­si­ni güç­len­di­ren, in­san hak­la­rı­nı ko­ru­yan, hu­kuk dev­le­ti­ni güç­len­di­ren bir ka­ra­r” de­miş ve ka­ra­rın oy­bir­li­ği ile alın­dı­ğı­nı öğ­re­nin­ce de “Fev­ka­la­de, bü­yü­le­yi­ci­” ifa­de­si­ni kul­lan­mı­ş…
Bu ba­kı­şın, di­lin, son bir­kaç yı­lın Ame­ri­ka­sı­na ait ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Ge­zi­’ye em­pa­ti öte­si, “sem­pa­ti­” ile ba­kan, rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yon­la­rı ko­nu­sun­da “hu­kuk dev­le­ti­” di­ye tut­tu­ran, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­nız ne­re­de si­zin, di­ye ta ok­ya­nus öte­sin­den esip gür­le­yen AB­D…
Oy­sa hem Bal­yoz hem Er­ge­ne­ko­n’­da bir baş­ka ABD ol­du­ğu­nu ba­lık ha­fı­za­lı olan­la­rı­mız ha­riç, he­pi­miz bi­li­yo­ru­z… ­O AB­D’­nin, AKP-Ce­ma­at yük­se­li­şi­nin kal­dı­ra­cı ol­du­ğu­nu hiç unut­ma­dık. Pe­ki ne ol­du da ora­lar­dan bu­ra­la­ra ge­lin­di?

Tez­ke­re…

ABD, 11 Ey­lül sal­dı­rı­sı ile iyi­ce yüz yü­ze gel­di­ği ra­di­kal İs­lam teh­li­ke­si­ne kar­şı, “ı­lım­lı İs­la­m” ta­ah­hü­dün­de bu­lu­nan AK­P’­ye, da­ha ku­ru­luş sı­ra­sın­da olum­lu sin­yal­ler gön­der­di. AKP ku­ru­cu­la­rı, ku­ru­luş ön­ce­si Was­hing­ton zi­ya­ret­le­riy­le bir tür ica­zet al­dı­lar. Ne­oco­n’­la­rın 2000’le­rin baş­la­rın­da­ki Bü­yük Or­ta­do­ğu Pro­je­si için, böl­ge­de­ki en önem­li müt­te­fik AKP ola­bi­lir­di. Hat­ta RTE ken­di­si­ni “BOP Eş­baş­ka­nı­” ola­rak ilan et­me­ye ka­dar var­dı­rı­yor­du gö­nül­lü­lü­ğü.
Ira­k’­ın iş­ga­li­nin za­ma­nı gel­di­ğin­de ABD için AKP ik­ti­da­rı­nı test et­me za­ma­nı da gel­miş­ti. 1 Mart 2003 tez­ke­re­si, Irak kri­zi ko­nu­sun­da hü­kü­met ta­ra­fın­dan 25 Şu­bat 2003’de TBMM’­ye su­nul­du .
Tez­ke­re­de, TSK’­nın Ku­zey Ira­k’­a gön­de­ril­me­si­ne; Ku­zey Ira­k’­ta bu­lu­na­cak bu kuv­vet­le­rin ge­rek­ti­ğin­de kul­la­nıl­ma­sı­na ve ya­ban­cı si­lah­lı kuv­vet­le­re men­sup ha­va un­sur­la­rı­nın Türk ha­va sa­ha­sı­nı kul­lan­ma­la­rı için ge­rek­li dü­zen­le­me­le­rin Hü­kü­met ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı­na, 6 ay sü­rey­le izin ve­ril­me­si is­te­ni­yor­du.En faz­la 62 bin ya­ban­cı as­ke­ri per­so­ne­lin 6 ay sü­rey­le Tür­ki­ye­’de bu­lun­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor­du. Ya­ban­cı kuv­vet­le­rin ha­va un­sur­la­rı , 255 uçak ve 65 he­li­kop­te­ri bu­la­bi­le­cek­ti.

Tez­ke­re son­ra­sı­…

Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız; CHP tez­ke­re­ye kar­şı çık­tı ve Ame­ri­kan ge­mi­le­ri için düş­man ge­mi­le­ri ifa­de­si­ni kul­la­nıl­dı. Mec­li­s’­te ya­pı­lan oy­la­ma­ya 533 mil­let­ve­ki­li ka­tıl­dı, 250 ret, 264 ka­bul, 19 çe­kim­ser oyu kul­la­nıl­dı. An­cak, Ana­ya­sa­’nın 96. mad­de­sin­de ön­gö­rü­len 268 salt ço­ğun­lu­ğa ula­şı­la­ma­dı­ğı için, tez­ke­re ka­bul edil­me­miş sa­yıl­dı.
Tez­ke­re­nin red­de­dil­me­si Ame­ri­ka­lı­lar­’da ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­rat­tı. Yi­ne de dö­ne­min ABD yö­ne­ti­mi, AK­P’­nin tez­ke­re­yi ge­çir­me ko­nu­sun­da­ki ça­ba­sı­nı tes­lim eder­ken, ar­ka plan­da tez­ke­re­ye kar­şı du­ran TSK ge­ne­ral­le­ri­ni de bir ke­na­ra not et­ti. TSK için­de­ki ge­ne­ral­ler tas­ni­fe ta­bi tu­tu­lur­ken def­te­ri dü­rü­le­cek olan­la­rın ad­la­rı krip­to­la­ra yan­sı­yor­du.

Bel­ge­ler­de­…

Wi­ki­Le­aks bel­ge­le­ri bi­ze olan bi­ten­le­ri iyi­ce gös­ter­di. Bel­ge­ler ara­sı­na gi­ren 6 Ha­zi­ran 2003 ta­rih­li ABD Bü­yü­kel­çi­si Pe­ar­son ra­po­run­da şöy­le de­ni­yor­du; “Sa­vun­ma ve ulu­sal gü­ven­lik ile il­gi­li kon­tak­la­rı­mız 7 ge­ne­ra­li Öz­kö­k’­e mu­ha­lif ola­rak ta­nım­lı­yor. Bun­lar; Org. Ay­taç Yal­man, Org. Şe­ner Eruy­gur, Org. Çe­tin Do­ğan, Org. Hur­şit To­lon, Org. Fev­zi Tür­ke­ri, Org. Tun­cer Kı­lıç…” Krip­to­da, Bü­yü­ka­nı­t’­ın du­ru­mu “i­ki ta­raf­lı­” ola­rak ni­te­le­nir­ken Cen­giz Çan­da­r’­ın şa­ha­de­tiy­le, Bü­yü­ka­nıt da “mu­ha­lif­le­r” ara­sın­da sa­yı­lı­yor­du.
Bu krip­to­dan bir sü­re son­ra ABD Bü­yü­kel­çi­si­’nin zik­ret­ti­ği bu isim­le­rin -Bü­yü­ka­nıt dı­şın­da- Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz ope­ras­yon­la­rı ile ber­ta­raf edil­me­le­ri te­sa­düf de­ğil­di.
21 Ka­sım 2008 ta­rih­li AB­D’­nin An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­li­ği­’n­den gön­de­ri­len bir baş­ka krip­to­da da, Er­ge­ne­kon tu­tuk­lu­la­rı­nın ne ka­dar an­ti-Ame­ri­kan­cı ol­du­ğu be­lir­ti­lir­ken bu ay­rın­tı­da bir bil­gi­nin yal­nız­ca AB­D’­ye ve­ril­di­ği ve AB­D’­den yar­dım is­ten­di­ği or­ta­ya ko­nu­yor­du. Bü­yü­kel­çi, Em­ni­ye­t’­in ver­di­ği bri­fing için ay­nen şöy­le ya­zı­yor­du:
“Er­ge­ne­ko­n’­un ABD kar­şı­tı eği­li­mi­ne odak­la­nır­ken, Türk Em­ni­ye­ti, ABD hü­kü­me­ti­nin doğ­ru­dan ya da ör­tü­lü des­te­ği­ni ka­zan­ma umut­la­rı­nı ser­gi­le­di.”
Bel­ge­ler, AKP-Ce­ma­at koa­lis­yo­nu­nun mi­ma­ri­sin­de
AB­D’­nin ye­ri­ni, ik­ti­da­rın ABD des­te­ği ile ayak­ta kal­dı­ğı­nı ayan be­yan or­ta­ya ko­yu­yor­du.

Öküz öl­dü­…

AB­D’­nin Or­ta Do­ğu pro­je­le­ri­ni öne ala­rak ar­ka­sın­da dur­du­ğu AKP re­ji­mi ile da­ha doğ­ru­su RTE ile iliş­ki­si 2012 son­ra­sı şe­ker renk hal al­ma­ya baş­la­dı. RTE, Or­ta Do­ğu­’da, özel­lik­le Da­vu­toğ­lu­’nun dol­du­ru­şuy­la Ye­ni Os­man­lı, “böl­ge­sel gü­ç” veh­mi­ne kap­tır­mış­tı ken­di­ni. AB­D’­nin po­li­ti­ka­la­rıy­la uyuş­ma­yan “çı­kın­tı­lık­la­r” yap­ma­ya baş­la­mış­tı. Ira­k’­ta,Su­ri­ye­’de Mı­sı­r’­da ör­nek­ler ar­tı­yor­du. İs­ra­il ile iliş­ki­le­ri ay­rı­ca ke­na­ra not edil­miş­ti.
RTE’­nin ba­şı­na buy­ruk­lu­ğu, or­ta­ğı Ce­ma­at’­i de zı­va­na­dan çı­ka­rın­ca, olan­lar ol­du. RTE-Gü­len çın­ga­rı fe­na kop­tu ve ABD, Gü­le­n’­e da­ha ya­kın du­ra­rak RTE’­nin bi­le­ği­nin bü­kül­me­si­ni sey­re baş­la­dı.
Üç­lü­nün bir­lik­te ko­tar­dık­la­rı Bal­yoz, Er­ge­ne­kon kum­pas­la­rı da ökü­zün ölüp or­tak­lı­ğın güm­le­me­si ile açık edil­me­ye baş­lan­dı. O za­ma­na ka­dar olan bi­ten hu­kuk kat­li­amı­nın ar­ka­sın­da du­rup ne­ma­la­nan RTE ve çev­re­si, de­ği­şen den­ge­ler kar­şı­sın­da, “O bir kum­pas­tı ve Ce­ma­at yap­tı­” di­ye­rek ra­ki­bi­ne açık­tan tek­me sa­vu­run­ca, bü­tün en­tri­ka­lar ve hu­kuk­suz­luk da or­ta­ya dö­kül­dü.
Bu du­rum­da AB­D’­ye de ta­bi­i ki bu sa­at­ten son­ra ar­tık “hak, hu­ku­k” de­mek dü­şe­cek­ti. Onu da bü­yü­kel­çi abar­ta­rak “Fev­ka­la­de, bü­yü­le­yi­ci­” ifa­de­le­riy­le ya­pı­yor­du za­ten. Üç in­sa­nın kay­bın­da ve yıl­la­rı­nı içe­ri­de ge­çir­miş on­ca in­sa­nın acı­la­rın­da hiç ve­bal­le­ri yok­muş gi­bi dav­ra­na­ra­k…

Written by Mustafa Sönmez