Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin 2053’te net sıfır emisyona ulaşma hedefi esas alınarak hazırlanan ve 2035’e kadar atılacak adımları içeren Türkiye Ulusal Enerji Planı’nı açıkladı. Planda toplam enerji tüketiminde 2020’de yüzde 21,8 olan elektrik enerjisinin payının 2035’te yüzde 25’e ulaşması, bunun içinde de yenilenebilir kaynakların payının yüzde 52’den yüzde 65’e çıkarılması hedeflendi.

Planda, Türkiye’nin 2020 sonunda 95,9 gigavat (GW) olan elektrik kurulu gücünün 2035’te 190 GW’a çıkarılması öngörülüyor. 2035’e kadar devreye alınması gereken yaklaşık 97 GW’lık yeni elektrik kapasitesinin dörtte üçünün yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması, böylece payını da yüzde 65’e ulaştırması olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak planda Türkiye’nin elektrik üretiminde kömür ve doğal gaz kullanan termik santrallerin 2020’de yüzde 57,6 olan payının 2035’te yüzde 34,2’ye çekilmesi öngörülse de bu daralma sektör uzmanları tarafından yetersiz görülüyor. Nükleer enerjinin payını artıracak ikinci elektrik santrali yatırımı da eleştiriliyor. Uzmanlar, yenilenebilir kaynak payının daha kısa sürede daha fazla artırılmasını da mümkün görüyorlar.

Pandemi sonrası arz eksikliği ile artan ham petrol, doğal gaz fiyatları ile başlayan küresel enerji krizi, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte baş gösteren doğal gaz tedarik sorunlarıyla birleşti ve ülkelerin enerji kaynaklarında dışa olan bağımlılığın en aza indirilmesinin ne denli önemli olduğu bir kez daha görüldü. Bu kapsamda enerji arz güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere iklim krizine karşı “yeşil dönüşümün” hızlandırılması, yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin artırılması daha da önem kazandı.

https://www.al-monitor.com/tr/originals/2023/01/turkey-plans-expand-renewable-energy-sticks-coal-nuclear

Written by Mustafa Sönmez