So­ma kat­li­amı gü­ya yar­gı­ya in­ti­kal et­ti. Keş­ke içi­miz ra­hat ol­say­dı. Ama ola­mı­yor. Çün­kü hu­kuk dev­le­ti, ba­ğım­sız yar­gı adı­na ne var­sa her şe­yi ken­di­le­ri­ne ben­zet­ti­ler. Ya­zı­yo­rum bu­ra­ya, ora­dan da adil bir yar­gı­la­ma çık­maz. On­ca bi­ça­re öl­dük­le­riy­le ka­lır­lar. Ar­ka­da­şım Yaz­gü­lü Al­do­ğan şe­hit­lik ede­bi­ya­tı­na tep­ki ola­rak “Ne şe­hit­tir ne ga­zi, kâr yo­lu­na git­ti Ni­ya­zi­” di­ye yaz­mış. Muk­te­dir, fır­sat bil­miş, ca­nı fe­na hal­de sı­kıl­mış kit­le­si­ni ye­ni­den kon­so­li­de ede­cek ya, di­li­ne do­la­mış Yıl­maz Öz­dil ile bir­lik­te Yaz­gü­lü­’yü… Yi­ne bil­dik teh­dit­ler­le mey­dan top­lu­yor. Boş, ne yap­sa boş. Çö­kü­şü, Ge­zi ile baş­la­dı. Bir yıl­dır if­lah et­mi­yor.
Ne­ye el at­sa­nız eli­niz­de ka­lı­yor. Yol­suz­luk, hır­sız­lık, ar­sız­lık ve so­nun­da iş ci­na­yet­le­ri. Da­ha ne­ler ne­ler gö­re­ce­ğiz, bek­le­yin. Olan top­lu­ma, özel­lik­le de in­san­lık­tan çı­ka­rı­lan yok­sul Ana­do­lu in­sa­nı­na olu­yor. Bu top­lum hır­sı­za, ar­sı­za, ca­ni­ye oy mu ve­rir di? Ve­rir ol­du. Kim­ya­sı­nı boz­du­lar, ken­di­le­ri­ne ben­zet­ti­ler. El­le­ri­nin al­tı­na öy­le pa­ra­lar geç­ti ki, on­la­rı öy­le de­ne­tim­siz,ba­ba­la­rın ma­lı gi­bi kul­lan­dı­lar ki, her­ke­si, her du­rum­da bo­yun eğer ha­le ge­tir­di­ler. Ama sür­mez.

Mil­li ge­li­rin yüzde 40’ı…

Pa­ra­nın sor­gu­suz su­al­siz hü­küm­ran­lı­ğın­da sür­dü­rü­len fa­şist ic­ra­atın kay­na­ğı da ne acı ki, bi­ça­re ça­lı­şan­lar, emek­li­ler. On­la­rın sır­tın­da­ki ver­gi yü­kü. Yüz­de 70’i KDV, ÖTV, yüz­de 15’i üc­ret­li­le­rin ver­gi­sin­den olu­şan bir ha­zi­ne­ye, ha­raç me­zat sat­tık­la­rı ka­mu var­lık­la­rı ile akan özel­leş­tir­me ge­lir­le­ri, yet­me­di, alı­nan borç­lar ak­tı. Ve sa­de­ce mer­ke­zi büt­çe­den 2013’te 408 mil­yar TL’­yi, ya­ni mil­li ge­li­rin yüz­de 26’sı­nı har­car­ken se­mir­me­ler, ken­di nur­ju­va­zi­le­ri­ni ya­rat­ma­lar, çal­ma­lar, çırp­ma­lar ya­şan­dı…
2013’te sa­de­ce mer­ke­zi büt­çe­den har­ca­ma­lar 408 mil­yar TL ama bu­na SGK’­yı, be­le­di­ye­le­ri, dö­ner ser­ma­ye vs. yi ka­tın, edi­yor 605 mil­yar TL ge­lir ve 635 mil­yar TL har­ca­ma. Ya­ni mil­li ge­li­rin yüz­de 40’ı­nı ge­çi­yor el­de­ki har­ca­ma im­ka­nı. Her tür de­ne­tim­den uzak, key­fi kul­lan­dık­la­rı bu kay­nak­la­rın sa­de­ce mer­ke­zi büt­çe üs­tün­den na­sıl yon­tul­du­ğu­na ya­kın­dan ba­ka­lım, an­la­şı­lır na­sıl ken­di­le­ri­ne Müs­lü­man ol­duk­la­rı…

Har­car­ken yont­mak…

2013’te mer­ke­zi büt­çe­den har­ca­nan 408 mil­yar TL’­nin yüz­de 28’i ge­nel ka­mu hiz­met­le­ri­ne har­ca­nır­ken hız­la bü­yük açık­lar ve­ren SGK’­ya ak­tar­dık­la­rı yüz­de 21’i bul­muş. Ka­ra­-yo­lu baş­ta ol­mak üze­re ulaş­tır­ma­ya, onun üs­tün­den mü­te­ah­hit­le­ri­ne ayır­dık­la­rı, büt­çe­nin yüz­de 6’sı­nı bu­lur­ken sağ­lı­ğa ayır­dık­la­rı­nı 1 pu­an geç­miş­ler bi­le. Da­ha önem­li­si bas­kı­cı re­jim­le­ri için büt­çe­den ayır­dık­la­rın­da. Po­lis har­ca­ma­la­rı as­ke­ri har­ca­ma­la­rı sol­la­dı. İl­ki 20 mil­yar TL’­yi bul­maz iken po­li­sin­ki 21.5 mil­yar TL’­yi geç­ti. Ha­ki ile ma­vi şid­de­tin top­lam büt­çe­den pa­yı yüz­de 11’i bu­lur­ken eği­tim har­ca­ma­la­rın­dan sa­de­ce 5 pu­an eksik.

Kim­le­re?

Fo­toğ­ra­fı da­ha iyi gö­re­bil­mek için, büt­çe­nin bir de kim­le­re har­can­dı­ğı pen­ce­re­sin­den bak­mak ge­rek. SGK’­ya ak­ta­rı­lan yüz­de 21’lik pa­yın ora­dan özel has­ta­ne zin­cir­le­ri­ne, ilaç en­düs­tri­si­ne ak­tı­ğı açık. Bun­dan sağ­lık-ilaç-me­di­kal en­-
düs­tri­de­ki yan­daş fir­ma­la­rın iba­dul­lah ya­rar­lan­dık­la­rı çok açık. Fai­ze her fır­sat­ta ver­yan­sın eden RTE’­nin büt­çe­si 2013’te 50 mil­yar TL’­yi, ya­ni her 100 TL’­nin 12.3 TL’­si­ni fa­iz ola­rak öde­di içe­ri­de­ki ve dı­şa­rı­da­ki ran­ti­ye­le­re…
2013’te­ki 37 mil­yar TL’­lik mal ve hiz­met alım­la­rın­dan kim­le­ri abad et­ti­ler kim­bi­lir… Sa­de­ce mü­te­ah­hit­le­re büt­çe­den ak­ta­rı­lan­lar 28 mil­yar TL ve bu­nun 10 mil­yar TL’­si yol ya­pı­mı­na… Kö­mür, gı­da vb. da­ğı­tıp oy dev­şi­ren va­kıf­lar da­hil ol­mak üze­re bu ka­le­me büt­çe­den ak­tar­dık­la­rı 10 mil­yar TL’­yi geç­miş. Bü­tün bun­la­ra kar­şı­lık nü­fu­sun hâ­lâ yüz­de 25’i­nin ya­şa­dı­ğı, mil­li ge­li­rin yüz­de 10’u­nu ya­rat­ma­ya ça­ba­la­ya­rak ge­çin­me­ye ça­lı­şan ta­rı­ma des­tek­le­ri, yüz­de 2’yi an­cak bu­lu­yor.
Ken­di­le­ri­ne Müs­lü­man­lar, din­dar­lar; ken­di­le­rin­den ol­ma­yan­la­ra ise kin­dar…(21 mayıs Sözcü)

Written by Mustafa Sönmez